West Betuwe wil tijdig bakens verzetten

Deze maand presenteert West Betuwe haar jaarrekening 2019 met een positief resultaat van afgerond € 1.876.000 (bedrag onder voorbehoud eventuele laatste wijzigingen). 

Geldermalsen - Dit resultaat toont aan dat de gemeente de dagelijkse bedrijfsvoering prima op orde heeft. Tel daarbij op de structureel sluitende meerjarenbegroting die bij de start van deze herindelingsgemeente werd gepresenteerd en recent de succesvolle verkoop van aandelen Eneco en er ontstaat het beeld dat het goed gaat met West Betuwe. Voor alle duidelijkheid; dat is ook zo!

Nuancering
Wethouder Govert van Bezooijen toont zich tevreden, maar wil het hiervoor geschetste beeld toch wel wat nuanceren. 'Bij het voeren van een financieel verantwoord beleid is het belangrijk goed het oog te houden op mogelijke risico’s en ontwikkelingen om ons heen die een positief beeld in negatieve zin kunnen kantelen. Waar en wanneer nodig moet je daarop tijdig anticiperen. Helaas moet ik constateren dat er donkere wolken aan de lucht verschijnen. Er is op dit moment allerminst reden tot paniek, maar er is wel reden tot zorg.’

Toelichting
Bij het resultaat van 2019 behoort de kanttekening dat het vooral te danken is aan incidentele meevallers op verschillende beleidsterreinen. Hoe welkom ook, hiermee kun je structurele uitgaven niet afdekken. De gemeente heeft én voorziet voor de nabije toekomst forse financiële tegenvallers binnen het Sociaal Domein, waar overigens vele gemeenten in Nederland mee te maken hebben. Ook pakt de toekomstige herverdeling van de uitkering uit het Gemeentefonds hoogstwaarschijnlijk voor West Betuwe negatief uit. De nog niet geheel afgeronde afstemming van wisselend beleid vanuit de drie voormalige gemeenten (harmonisatieslag) laat zien dat ook binnen verschillende beheerplannen tegenvallers mogen worden verwacht. Vooral het achterstallig onderhoud van wegen baart zorgen. Uitgesteld onderhoud creëert immers hogere kosten voor de toekomst. Tenslotte zijn de incidentele en mogelijk structurele gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus op dit moment nog nauwelijks te voorspellen. Vooralsnog gaat het college van burgemeester en wethouders er van uit, dat lang niet alle gevolgen door de Rijksoverheid zullen worden gecompenseerd. Nu niets doen en voortgaan op de huidige weg betekent dat vrijwel zeker dat de gemeente met ingang van 2022 in de negatieve cijfers komt.

Project financieel in evenwicht
Kortom, zwaar weer op komst en tijd om de bakens te verzetten. Dat moet weloverwogen gebeuren. Inmiddels loopt er een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden, zowel aan de kant van de inkomsten als aan de kant van de uitgaven. Dit onderzoek omvat een zestal punten:
Opschonen: bij de herindeling zijn verschillende budgetten vanuit de drie voormalige gemeenten bij elkaar gevoegd. Inmiddels is duidelijk dat een aantal van de nieuwe budgetten te ruim bemeten zijn. Zij kunnen dus mogelijk naar beneden worden bijgesteld.
Besparen: gemeentelijke uitgaven beperken en met minder middelen hetzelfde resultaat bereiken.
Bezuinigen: gemeentelijke uitgaven beperken waarbij ook de resultaten wijzigen.
Prioriteren: meer onderscheid maken tussen wettelijke (verplichte) taken en niet wettelijke taken en bestuurlijke ambities bijstellen.
Lastenverzwaring: leges en belastingen voor de samenleving verhogen.
Verdienen: extra inkomsten genereren.

Knoppen draaien
Deze brede inventarisatie moet uiterlijk in september leiden tot een knoppenmodel voor de gemeenteraad. Wat gebeurt er wanneer je aan welke knop draait? Wat is de maatschappelijke impact?
In het laatste kwartaal zal dan een eerste integrale discussie plaatsvinden met de eerste richtinggevende keuzes bij de begrotingsbehandeling 2021. Het vervolgdebat vindt dan plaats in 2021 zodra er meer inzicht bestaat in de exacte omvang van een aantal risico’s zoals die hiervoor zijn benoemd.

Iedereen zal het merken
Uitgangspunten voor het college bij deze hele operatie zijn het bereiken van een structureel evenwichtige begroting, behoud van voorzieningen en acceptabele lasten voor inwoners en bedrijven. Het gaat straks om lastige keuzes die op onderdelen onvermijdelijk grote gevolgen zullen hebben. Ongetwijfeld zal iedereen binnen West Betuwe er iets van gaan merken.

Meer informatie: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Raadsinformatie/raadsinformatienotas/2020/alle/pagina_2

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden