Op zoek naar 100 hectare zon

Honderd hectare zonnepanelen in deze raadsperiode. Dat is de opgave voor West Betuwe. De raad wil dat de gemeente in 2030 energieneutraal is.

Wim Timmermans

Asperen - De ambitie is hoog. Er is veel voor nodig. Eigenlijk is er in het jaar 2030 zeshonderd hectare zonnepanelen nodig. Maar de raad kiest voor driehonderd hectare zon: honderd hectare in elke raadsperiode tot 2030. Andere technieken, die deels nog in ontwikkeling zijn, moeten worden ingezet om de rest van de duurzme opgave voor elkaar te krijgen.

En voor de goede orde: de nieuwe opgave komt bovenop de ruim tien hectare zon bij de Avri en de windmolens langs de A15. Inmiddels zijn er bij de gemeente meer dan dertig initiatieven voor zonneweiden binnen gekomen. Genoeg voor meer dan honderd hectare. Daarom wil de raad versneld werken aan een beleidskader voor de opgave aan zonneweiden. Daarvoor zijn diverse avonden gehouden. Er stonden vragen centraal als "welke criteria moeten er gaan gelden voor de aanleg van zonneweiden? Moet alles overal kunnen of zijn er uitzonderingen?" Het beleidskader ligt er. Nu is de raad aan zet om keuzes te maken. Er was een beeldvormende avond georganiseerd. Met succes: er waren ruim 150 mensen; de zaal was te klein. 

West Betuwe werkt hard aan de overgang naar duurzame energie. De regio Rivierenland bereidt de Regionale Energie Strategie voor. Daarin staat hoe de regio over wil gaan op duurzame energie. De strategie wordt in de zomer aangeboden aan het Rijk; die oordeelt of het voldoende is. Elke gemeente gaat de strategie omzetten naar een eigen lokaal actieplan.

West Betuwe werkt tegelijk al aan een eigen plan voor zonne-energie. Aanleiding was een initiatief voor een zonneweide in Beesd vorig jaar. De raad blokkeerde het initiatief. Eerst moesten duidelijke en breed gedragen criteria worden opgesteld waaraan zonneweiden moeten voldoen. Die zijn nu bijna gereed.

Er komt een tender. De meer dan dertig bij de gemeente bekende initiatieven voor zonneweiden kunnen daaraan meedoen. Op basis van een aantal criteria krijgt elk initiatief punten. Zo ontstaat een rangorde in de initiatieven. De honderd hectare wordt dan gevuld met de beste initiatieven.

De criteria waarop de initiatieven moeten scoren zijn samen met met inwoners en natuur- en landbouworganisaties op een rij gezet. Op 4 feburari zijn ze in een beeldvormende vergadering van de raad zijn uitvoerig besproken in een viertal werkgroepen, waarin raadsleden, inwoners, vertegenwoordigers van organisaties en initiatiefnemers mee deden. Dillema's en kansen kwamen uitgebreid aan de orde.

Criteria

Zonnepanelen zijn niet overal gewenst. Er is een rangorde in mogelijke lokaties. Op daken van huizen of bedrijven kan het vrijwel overal. De rangorde gaat verder: van infrastructuur, via komgronden en randen van dorpen, naar oeverwallen. En tot slot naar uiterwaarden van de Linge en de Waal waar buiten de taluds van dijken en een enkele zandwinplas zonneweiden uitgesloten zijn. De zonneprojecten moeten zorgvuldig ingepast worden. Tot slot komt er een opruimplicht.

Belangrijk uitgangspunt voor de raad is dat "bruikbare landbouwgrond" wordt uitgesloten van zonne-initiatieven. Maar wat is bruikbare landbouwgrond precies? Valt minder rendabele landbouwgrond, met weinig opbrengst, ver van de boerderij daar onder? Of landbouwgrond onder windmolens? Of grond met een lage waarde? Grond langs zware infrastructuur?

Een deel van de opbrengst van een zonneweide moet in een gebiedsfonds worden gestort. En de raad eist "vijftig procent regionaal eigendom vanaf de ontwikkelfase." Het gebied moet mede-eigenaar zijn. Maar wat betekent dat dan precies? Moeten inwoners de kans krijgen te investeren? Scoort de inzet van lokale aannemers?

De raad gaat dit voorjaar in debat. Dan komt ook de te volgen procedure aan de orde. Komt er een beoordelingscommissie en wie zit daar in? Komt er een snelle of een langzame procedure? Liefst voor de zomer is er duidelijkheid over welke initiatieven doorgaan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden