Financieel keurig op koers

In vervolg op de eerste Bestuursrapportage 2019 geeft de deze week door het college vastgestelde tweede uitgave een nog beter beeld hoe de gemeente West Betuwe er financieel en met het realiseren van de vele ambitieuze doelstellingen voor staat.

Geldermalsen - Dat komt mede door het opnemen van een zogenaamd 'stoplichtenmodel'. Hieruit blijkt dat op tal van dossiers flinke stappen zijn gezet. Aan de andere kant bestaat er spanning tussen hoge ambities enerzijds en de beschikbare capaciteit van een nog lerende organisatie. Een organisatie die nog niet op volle sterkte is. Er is nog genoeg te doen!

Samengevat lopen inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting keurig in de pas. Zoals gebruikelijk op onderdelen een plus of een min, maar over het algemeen een keurige balans.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota in juli van dit jaar is op onderdelen door de gemeenteraad nieuw beleid geformuleerd. De financiële gevolgen daarvan krijgen een vertaling in de begroting 2020. Om te zorgen dat die begroting ook meerjarig sluitend is doet het college hiervoor in de begroting concrete voorstellen.

Eerder heeft het college de aanwezigheid van een gezonde reservepositie genuanceerd met zorgen over de financiële borging van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Die zorgen zijn op dit moment zeker nog niet weggenomen. Nieuw beleid, risico's op met name het gebied van de zorg en onzekerheid omtrent de uitkomst van nog verder uit te werken nieuwe beheerplannen. Dit alles maakt dat ook West Betuwe behoedzaam moeten blijven opereren. Wethouder Govert van Bezooijen merkt daarbij ter geruststelling op, 'dat van provinciaal toezicht - zoals dat helaas voor sommige andere Gelderse gemeenten dreigt - gelukkig nog lang geen sprake is. We zijn financieel gezond en doen er alles aan om dat zo te houden.'

Meer berichten