Er werd volop gedeald in ideeën en adviezen. Het wiel hoeft ook maar een keer te worden uitgevonden. De sfeer was geweldig.
Er werd volop gedeald in ideeën en adviezen. Het wiel hoeft ook maar een keer te worden uitgevonden. De sfeer was geweldig. (Foto: )

Raadsleden en dorpsraden bij elkaar

De georganiseerde kennismakingsavond gemeenteraad West Betuwe met de wijk- en dorpsraden was een groot succes. De avond werd geopend en afgesloten door waarnemend burgemeester Harry Keereweer. Hij stelde blij te zijn met de grote opkomst en te hebben ervaren dat de onderlinge verstandhoudingen zo goed zijn. In een pitch van vijf minuten werden de dorpen, die daar behoeften aan hadden, in de gelegenheid gesteld hun zegje te doen.

Door Cees Hoogteyling

Haaften - Nadat diverse dorpsraden of verenigingen die in hun kern als wijk- of dorpsraad fungeren hun woordje hadden gedaan, was er eigenlijk al gespreksstof voorhanden. In de toegewezen spreektijd werd duidelijk dat diverse dorpsraden in de nieuwe gemeente West Betuwe hun zaakjes al goed voor elkaar hebben.

Raad en gemeentebestuur hechten er veel waarde aan om met de inwoners in contact te blijven. Dorpsraden in welke vorm dan ook zijn wel de belangrijkste schakel in het geheel. Dorpsraden zijn de aanspreekpunten voor het gemeentebestuur. Wethouder Rutger Stappershoef onderstreepte nog eens de belangrijkheid van de dorpsraden.

Gebiedsmakelaars

Op deze avond werden de gebiedsmakelaars voorgesteld. Zij zijn een belangrijke schakel in de communicatie met de inwoners en zijn, zo de inwoners dat willen, het eerste aanspreekpunt. De gemeente is ingedeeld in vijf werkgebieden, ze hebben allemaal een vaste gebiedsmakelaar en een gebiedswethouder. De gebiedsmakelaars proberen mee te denken met de inwoners. Ze verwijzen naar de juiste personen of ze geven aan welke weg men het beste kan bewandelen om zaken te regelen. Mooi was te horen dat het leven in ieder dorp of stad anders is. De gezamenlijke belangen zijn zeer gevarieerd, dat geeft aan dat het voor raad en college geen gemakkelijk opgave is het iedereen naar de zin te maken. In deze eerste kennismaking kwam positief naar voren dat inwoners al veel zelf doen. Ze doen dat vooral in samenwerking. Gezamenlijke wens is dat er in de kernen betaalbare woningen worden gebouwd. Veel inwoners zien in hun dorp graag nieuwbouw voor jonge mensen, zodat zij hun dorp niet behoeven te verlaten.

Financiën

Daarbij is het belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen. Tjeerd van Zadelhof uit Enspijk: "Kijk wij willen wel huizen in Enspijk, maar die moeten wel betaalbaar zijn voor eigen inwoners. Wij moeten in ons dorp niet gaan bouwen voor de randstad." Flip Krajenbrink, dorpsraad Deil: "Om de dorpsraden enige financiële armslag te geven, zou het goed zijn als we een structurele financiële ondersteuning zouden krijgen van bijvoorbeeld één euro per inwoner." Veel ideeën werden uitgewisseld en contacten gelegd.

Rutger van Stappershoef: "Deze avond is geweldig, boven alle verwachting. Dit is voor ons als raad en college een stimulans hiermee door te gaan."

Meer berichten