‘MVV’58 in kou gezet door gemeente West-Betuwe’

Sonja Blom, namens MVV

Al jaren vraagt MVV’58 aandacht en actie van de gemeente om te helpen met het opvangen van de explosieve groei van de vereniging. Begin 2020 leek er eindelijk beweging in te zitten en werd er in projectmatige vorm een start gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek rondom deze groeibehoefte. Eind 2020 ging dat echter helemaal mis. 

Meteren - In projectverband nam de interim beleidsambtenaar sport van de gemeente eerder dat jaar een kartrekkende rol aan en zegde budget toe om het haalbaarheidsonderzoek vorm te geven. Zo snel als het project startte, nog sneller doofde het vuur eind 2020. De ambtenaar was van zijn functie ontheven, een wethouder naar huis gestuurd en de gemeente trok zich terug om na te denken. Het daarop volgende besluit was voor MVV’58 onbegrijpelijk. Het gemak waarmee het project door de heer van Maanen als nieuwe wethouder sport in de ijskast werd gezet viel rauw op het dak. De gemeente had zich door de tijd in laten halen en gaf nu prioriteit aan de harmonisatie van het sportbeleid. Dit gaf de nekslag voor de motivatie van met name de voorzitter van MVV’58. Hij voelt zich tegengewerkt door de gemeente stelt hij. Juist omdat het bij het college en de gemeenteraad al lang bekend is, dat het voor de vereniging al jaren aan alle kanten schuurt, piept en kraakt. Hoe de groei op te vangen wordt teruggelegd bij de vereniging, waarbij de vereniging dure tussenoplossingen maar zelf moet bekostigen. Echter de gemeente is zelf de leidende factor in de noodzaak tot groei van sportfaciliteiten en de vertraging rondom het invullen van de groeibehoefte van MVV’58. 

Ook in een door COVID-19 overheerste periode heeft MVV’58 het ledental van de vereniging nog verder zien groeien. Dat is niet zo vreemd stelt Ron Wammes in zijn rol als voorzitter van de vereniging. Het gaat goed! Door de snelheid waarmee op de Plantage gebouwd wordt schieten de huizen uit de grond. De gemeente investeert in zijn ogen onvoldoende op de voorzieningen en infrastructuur die daarbij horen. Alleen al de groei van deze wijk leidt tot doorstroom en aanwas van nieuwe bewoners in de kern Meteren. Als vereniging willen we open staan voor iedereen in het dorp en de omgeving daarvan, omdat we het belangrijk vinden dat mensen sporten en tevens een sociale ontmoetingsplaats hebben. Toch lijkt dat gemakkelijker dan het is, zeker zonder enig vooruitzicht rondom de bereidheid van de gemeente om de vereniging te helpen en met de beperkingen die de omgevingsvergunning met zich meebrengt.

Het komt over alsof de gemeentelijke politiek liever lijkt te praten over het samen laten gaan van sportverenigingen, met dorpshuizen, of andere instanties. De gemeente geeft echter niet thuis als een faciliterende rol van haar nodig is die voorwaardenscheppend, inhoudelijk en indien nodig financieel bijdraagt in het proces. Op verenigingsniveau is er geen weerstand tegen verder nadenken dan enkel het belang van MVV’58, mits een samenwerking voor alle partijen iets toevoegt. Het beeld is dan ook dat de politiek van West-Betuwe weinig tot geen gevoel heeft met de dynamiek van sport en de bijdrage van sportverenigingen aan de cohesie in de samenleving binnen de verschillende kernen. Het ambtelijk leergeld rondom de mislukte fusie van RVV Rhelico en VV Beesd lijkt daarmee niet voldoende op het netvlies achtergebleven te zijn.

Ook in de lopende procedure voor de sportharmonisatie ontstaat een vergelijkbaar beeld en is weinig ruimte om uitgebreid mee te praten. Terwijl de consequenties voor de verenigingen enorm lijken te gaan worden. Dit beeld wordt versterkt doordat ook daar de nadruk wederom lijkt te liggen op geld en een ambitieuze sportboulevard. Het gevaar bestaat dat daarmee wordt voorbij gegaan aan het nut van het in stand houden van het voorzieningenniveau in de verschillende kernen. 

“Ondanks met mijn zakelijke achtergrond ben ik de laatste tijd wel mijn vertrouwen in de politiek van onze gemeente kwijtgeraakt” zegt Ron Wammes op persoonlijke titel. Hij geeft aan dit ook in een persoonlijk gesprek aan wethouder Van Maanen te hebben verteld en hier consequenties aan te verbinden voor zijn functie met de komende algemene ledenvergadering in oktober

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden