Dorpsplan, Bidbook, Woonvisie en Omgevingsvisie

Dorpsplan, Bidbook, Woonvisie en Omgevingsvisie

Een korte raadsvergadering in West Betuwe. Met een inspreker uit Tricht, een van de dorpen waar in geen 25 jaar een betaalbare woning is gebouwd. En een discussie over de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie.

Door Wim Timmermans

Geldermalsen - Namens het platform Wonen van de Werkgroep Tricht sprak Jan Willem van Donkelaar de gemeenteraad toe. Hij wees er op dat er in Tricht al meer dan 25 jaar geen betaalbare woningen gebouwd zijn. Tricht is een van de 8 krimpende dorpen in West Betuwe en verdient dus volgens de werkgroep extra aandacht. Van Donkelaar stelde op basis van een enquête onder ruim 230 inwoners van Tricht dat de behoefte aan betaalbare woningen groot is. Dat stond al in het Dorpsplan Tricht uit 2014, maar dat heeft niet tot bouwplannen geleid. Het kwam andermaal naar voren in het bidbook van twee jaar geleden. Binnenkort wordt de Woonvisie, die tegemoet moet komen aan de behoeften van alle 26 kernen, besproken in de raad. Daarin zijn aan Tricht welgeteld 10 nieuw te bouwen woningen toebedeeld.

Even later sprak de raad over de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie. Daarin wordt de gewenste ontwikkelingsrichting van West Betuwe beschreven voor “de middellange en lange termijn”. De Omgevingsvisie moet “de hoofdzaken van het beleid op alle relevante terreinen van de fysieke leefomgeving” beschrijven.

De eerste versie van de Omgevingsvisie moet wettelijk begin 2022 beschikbaar zijn. Er is dus tijdsdruk. En er zal tegen die tijd zeker nog niet voor elke kern een uitgewerkt plan zijn. Bovendien staat door Corona de participatie nog eens extra onder druk, maar daar is recent heel veel aan gedaan. College en raad weten ongeveer waar behoefte aan is. De gemeente onderneemt nog wel “een zorgvuldige zoektocht naar sleutelfiguren die kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie.”

Er ontspon zich een discussie over de uitgangspunten van de Omgevingsvisie. Voorstel was dat er “twee hoofdopgaven zijn: toekomstbestendig en leefbaar”, die integraal moeten worden uitgewerkt in vier thema’s: duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.”

Andrea Zierleyn (GL) stelde voor om inclusiviteit als vijfde thema toe te voegen: “het gaat er om dat wij er voor zorgen dat ook ouderen, jongeren en mensen met een beperking volop mee kunnen doen in het proces. Daar is een extra inspanning voor nodig.” Het leidde tot gemengde reacties, zij kreeg haar zin niet. Volgens Gerard Kievit (SGP) maakt “inclusiviteit onderdeel uit van leefbaarheid en duurzaamheid.” Toen het op stemmen aan kwam, kreeg Zierleyn alleen de steun van haar eigen partij, D66, PvdA, CU en DB’ er Leon van Dun: “inclusie is van groot belang. Daarom stem ik er voor.” De uitgangspunten werden vervolgens vastgesteld.

Het bleef echter een open vraag, en er werd niet over gesproken, hoe nu het Dorpsplan Tricht (2014), het bidbook (2018), de 10 woningen voor Tricht in de concept-Woonvisie West Betuwe (eind 2020) en de Omgevingsvisie (2022) uitpakken voor de breed gekoesterde wens voor woningbouw in Tricht. En in de andere dorpen. Betaalbare nieuwe woningen, door de inwoners gevraagd voor de eigen jongeren en ouderen; en voor de leefbaarheid, voor behoud en versterking van de voorzieningen.

Die vraag is zeker belangrijk nu de provincie zich eindelijk hard maakt voor meer woningbouw. Maar de provincie lijkt zich te richten op de overloop uit de Randstad en niet op lokale leefbaarheid. De raad wacht een lastige klus: wat gaat het worden? Wat moet zij over een tijdje gaan uitleggen? Aan wie? En hoe?

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden