Afspraken met Rijk over investeringen in bereikbaarheid via water, weg en spoor

Afspraken met Rijk over investeringen in bereikbaarheid via water, weg en spoor

Corridors A1-A30, A2 Deil Vugt, A28 Noord-Veluwe, mobiliteitsknooppunt NijmegenJaarlijks maken Rijk en provincies afspraken over langjarige investeringen die nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden via weg, water en spoor. 

Regio - Deze afspraken sluiten aan op de bouwstenen en strategie uit de visie voor een bereikbaar Gelderland. Gedeputeerde Christianne van der Wal is tevreden met de afspraken. “We willen ons in Gelderland veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal verplaatsen. Dat vraagt om het verbinden, veranderen en vergroenen van mobiliteit. In lijn met onze visie zetten we met de gemaakte afspraken rond slimme en duurzame mobiliteit daar weer nieuwe stappen in. Zeker in combinatie met de vervolgstappen in de verschillende MIRT-verkenningen. ”

A1-A30

Rijk en regio gaan voor het Voorkeursalternatief A1-A30 Sober +. Het Rijk reserveert daarvoor 83,5 miljoen. De regio draagt maximaal 11,5 miljoen euro bij voor betere en veiliger aansluitingen op het onderliggende wegennet. De Minister stelt begin 2021 het voorkeursalternatief vast. Daarnaast heeft het Rijk toegezegd om bij mogelijke vertraging van de aanpak van knooppunt Hoevelaken te kijken of de aanpak van A1-A30 door kan gaan. 

A2 Deil-Vught

Voor het verbreden van de A2 tussen Deil en Vught reserveert het Rijk 830 miljoen. Naast het verbreden komen er nieuwe bruggen over Maas en Waal en regionale gebiedsmaatregelen om de doorstroming te verbeteren. De Brabantse regio heeft hiervoor 22,5 miljoen toegezegd. De Gelderse regio spant zich in om maximaal hetzelfde bedrag toe te kunnen zeggen. Gedeputeerde Staten (GS) besluiten tijdens de MidTerm Review over investeringen halverwege hun bestuursperiode. Dan liggen er ook uitgewerkte voorstellen voor de regionale gebiedsmaatregelen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “De A2 is een van de belangrijkste snelwegen van ons land. Iedereen die hier geregeld rijdt, zeker in de spits, weet dat er een oplossing moet komen voor de vele files tussen Vught en Deil. Ik ben dan ook blij dat we definitief besloten hebben om de weg te verbreden. Voordat de eerste schop de grond in gaat, zitten we niet stil. Zo gaan we kijken hoe we de druk van de A2 kunnen halen, door bijvoorbeeld goede afspraken te maken met de werkgevers in deze regio.” Daarnaast hebben Rijk en Gelderland afgesproken om samen op basis van nieuwe verkeerscijfers in 2021 in gesprek te gaan over de verkeersontwikkeling tussen Deil richting Valburg op de A 15 en de gevolgen voor doorstroming en verkeerveiligheid. Gedeputeerde Van der Wal: “We zijn blij dat we ook déze afspraak hebben gemaakt. Want er zijn nu al knelpunten op dit traject en de verwachting is dat die alleen maar toenemen. Met alle gevolgen van dien voor de regio.”

A28 corridor 

Noord-Veluwe Naast maatregelen van het Rijk op dit traject investeren Provincie Gelderland en de regio Noord-Veluwe aanvullend in het mobiliteitsprogramma Noord-Veluwe Bereikbaar. Dat richt zich op goede verbindingen met het onderliggende wegennet, duurzaam reizen en slimme mobiliteit. Voor een totaal bedrag van 1,4 miljoen euro voeren provincie en regio 21 projecten in 2021 uit.

A50

Rijk en regio hebben de strategische agenda voor de gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak in de gehele A50 corridor vastgesteld, zodat de regio deze kan gaan uitvoeren. 

Mobiliteitsknooppunt Station Nijmegen 

Om de bereikbaarheid van Station Nijmegen voor de groeiende groep reizigers te verbeteren, zijn afspraken gemaakt voor een nieuw en duurzaam mobiliteitsknooppunt. Naast een nieuw stationsgebouw gaat het om investeringen in fietsenstallingen en meer ruimte voor openbaar vervoer. Reizigers kunnen zo sneller en makkelijker overstappen. In combinatie met de woningbouw als gevolg van de woondeal Arnhem-Nijmegen wordt het gebied ook aantrekkelijk om te wonen, werken en te recreëren. De intentie is dat dit bedrag voor ongeveer de helft betaald wordt door het Rijk en de andere helft door Nijmegen, provincie en eventuele andere partijen. Provincie Gelderland besluit over haar bijdrage aan dit project ook tijdens de brede investeringsafwegingen bij de MidTerm Review halverwege deze bestuursperiode. Als er vanuit de regio minder beschikbaar is, leidt dat tot het bijstellen van doelen. De afspraken komen in een bestuursovereenkomst. Volgens gedeputeerde Openbaar Vervoer Jan van der Meer is dit een mooi besluit. ”Het station in Nijmegen is qua reizigersaantallen het tiende station van Nederland en is een van de laatste grote stations die nog geen upgrade heeft gehad. Mooi dat we nu gezamenlijk met de rijksoverheid dit aanpakken. En niet alleen het station wordt verbeterd maar ook de onveilige situatie voor het station wordt aangepakt. Gecombineerd met nieuwe woningbouw rondom het station wordt dit een nieuwe mooie hotspot in de regio.

”Versterken en verduurzamen Goederenvervoer

In het bestuurlijk overleg MIRT Goederenvoercorridors werkt Gelderland samen met provincies Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Havenbedrijf Rotterdam aan het versterken en verduurzamen van de goederencorridors. Het Rijk stelt geld beschikbaar voor bijdragen aan haalbaarheidsonderzoeken voor Clean Energy Hubs. Gelderland zet logistieke makelaars in om bedrijven te stimuleren gebruik te maken van de subsidieregeling voor het overslaan van goederen van de weg naar het water. Gelderland is blij met de toezegging dat het Rijk bedrijven gaat stimuleren om goederen in plaats van de weg juist via spoor te vervoeren. Daarnaast stelt het Rijk 2 miljoen beschikbaar om te onderzoeken welke (infra-)maatregelen nodig zijn om het goederenvervoer op de corridors Oost en Zuidoost te verbeteren, zodat de internationale bereikbaarheid van goederen over het spoor voor Nederland verbetert. 

RegioExpres en fietsnetwerkplannen 

Om de verbindingen vanuit de Achterhoek met de stedelijke netwerken te verbeteren, start een onderzoek naar het doortrekken van de treindienst Winterswijk-Zutphen naar Apeldoorn. Daarnaast vormen de resultaten van de verdere verkenning van een spoorverdubbeling tussen Doetinchem-Didam (RegioExpres) aanleiding voor besluiten over mogelijke maatregelen, financiering en rolverdeling Rijk en regio in BO MIRT 2021. Ook gaan Rijk en regio werken aan regionale fietsnetwerkplannen om de mogelijkheden van fietsen beter te benutten. Niet alleen duurzaam, maar ook gezond. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden