‘Nee’ tegen verbreding Rijksweg A2/E25

Bewoners geluidswalwoningen in Waardenburg zeggen unaniem ‘nee’ tegen verbreding Rijksweg A2/E25.

Waardenburg - De bewoners van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch in Waardenburg, allen lid van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh, hebben tijdens een bij tijden emotionele buitengewone ledenraadpleging zich uitgesproken tegen de verbreding van de Rijksweg A2/E25. Zij keuren iedere handeling die de integriteit van de geluidswal en dus hun woning aantast af en roepen de overheden op om hen en hun woongebied, hun leefklimaat en woonmilieu met respect en zorg te behandelen. De geluidswal zijnde het betonnen scherm aan de achterzijde van hun woning maakt een integraal onderdeel uit van de woningen.
Wilma Bouw, het huidige Wilma Wonen uit Utrecht, die de nieuwbouwwijk in 1998 in Waardenburg gerealiseerd heeft, heeft het beheer en het onderhoud van het gedeelte van de geluidswal dat aan de woningen bevestigd is, ondergebracht onder notariële akte bij de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh. De plannen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van Rijkswaterstaat vormen derhalve een directe bedreiging voor het behoud van de geluidswalwoningen.
Tijdens de bijzondere ledenraadpleging heeft Gilles Tebrunsvelt, voorzitter van de bewonersvereniging en initiatiefnemer van het Waardenburgs Platform een documentaire vertoond, waarin op basis van gegevens van het RIVM uit 2016 toen al werd vastgesteld, dat de leefomstandigheden in de driehoek Waardenburg als matig tot zeer slecht gekenmerkt werden. De uitzonderlijke ligging van een groot deel van Waardenburg in de driehoek tussen de Rijksweg A2/E25 en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Utrecht is daar vooral debet aan. Een verbreding van de Rijksweg én de spoorlijn frequenter in gebruik nemen voor zowel personen-, als goederenvervoer maken het leven in deze driehoek tot een ware ramp. Luchtverontreiniging door fijnstof, roet, stikstofoxiden en CO2, geluidhinder van zowel trein- als wegverkeer en trillingen door trein- en wegverkeer, alsmede de gevoelens van onveiligheid vanwege het risico op een calamiteit als gevolg van het toenemende vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A2/E25 en over het spoor maken het leven in dit kleine gebied ondraaglijk. De volksgezondheid is ernstig in geding, hetgeen de heer Tebrunsvelt in een tijdens de buitengewone ledenraadpleging gehouden première van zijn uit eigen middelen gemaakt documentaire, demonstreerde.
De volksgezondheid staat in dit gebied onder hoge druk. Gilles Tebrunsvelt: “Als het gebied van mij zou zijn of als ik voor dat gebied plannen zou moeten maken, zou ik er zelfs geen agrarische bestemming aan willen geven; ik zou dit het vee niet aan kunnen doen en de gewassen die daar dan geteeld worden niet willen eten. Het is hooguit, en zelfs dan zijn er nog aanpassingen noodzakelijk, geschikt voor glastuinbouw of voor een forenzenparkeerplaats”.
Vanwege de actuele situatie, zoals het een dezer dagen verschijnen van de voorkeursvariant voor de A2 en de daarmee samenhangende dreiging voor de geluidswalwoningen, maar eigenlijk voor heel Waardenburg, heeft de heer Tebrunsvelt nog vóór de première deze documentaire op dvd of zoals hij het zelf zegt: “Mijn persoonlijk pleidooi voor Waardenburg” gezonden tezamen met een geschreven pleidooi aan Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander. Ook de minister-president Mark Rutte en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, de voorzitter van de Tweede Kamer, de voorzitter van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Commissaris der Koning Provincie Gelderland, gedeputeerden provincie Gelderland, fractievoorzitters Provinciale Staten Gelderland, Burgemeester en wethouder van de gemeente West-Betuwe en de fractievoorzitters van de gemeenteraad West-Betuwe hebben deze dvd ontvangen met een afschrift van de brief die aan de Koning gezonden is.

De documentaire is vanaf 15 september te zien op onze website https://www.waardenburgs-platform.info/WELKOM/Actueel/14-09-2020/ en op Facebook en Youtube

Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden